Konkurs #merrymovear

REGULAMIN

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „#merrymovear” (dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest moVear Krystian Nawrocki, Bartosz Pilewski s.c. z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 7/19b w Koszalinie (75-130), NIP 669-252-55-02, REGON: 362567083 zwany dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

5. Konkurs jest przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Instagram pod adresem URL www.instagram.com (dalej „Serwis Instagram”).

6. Konkurs nie jest zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z Serwisem Instagram, Twitter, Facebook.

7. Konkurs trwa od 6 grudnia 2016 r. do 20 grudnia 2016 r.

8. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wysyłka nagrody również jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2. Zasady Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

2. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora, oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem przy organizacji niniejszego Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

3. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zrobienie świątecznego zdjęcia "selfie" z bliską osobą i zamieszczenie go na Serwisie Instagram z wykorzystaniem znacznika składającego się ze słowa “merrymovear” poprzedzonego znakiem “#” oraz oznaczenia profilu moVear_accessories poprzedzonego znakiem “@”. Uczestnik powinien być również obserwatorem profilu “@moVear_accessories” na aplikacji Instagram a także udostępnić publicznie post dotyczący konkursu na portalu Facebook.

4. Dostarczając materiał graficzny, Uczestnik potwierdza, że jest właścicielem praw autorskich.

5. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez Uczestników praw autorskich osób trzecich.

6. W przypadku zgłoszenia roszczenia osoby trzeciej uprawnionej z tytułu praw autorskich lub pochodnych do materiałów nadesłanych przez uczestników organizator zastrzega sobie prawo usunięcia zgłoszenia uczestnika w Konkursie, ewentualnie unieważnienia wyniku danego uczestnika i wystąpienia z żądaniem o zwrot nagrody oraz żądaniem zwrotu wszelkich uzasadnionych kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez uczestnika praw osoby trzeciej.

7. Uczestnik ma możliwość dodania tylko jednego zgłoszenia konkursowego.

8. Konto uczestnika na Instagramie musi mieć status publiczny. Posty z kont prywatnych nie biorą udziału w konkursie ponieważ nie są widoczne.

 

§ 3. Nagrody

1.  Nagrodą Główną w konkursie są dwa vouchery o wartości 100zł każdy, do wykorzystania w sklepie internetowym Organizatora, dostępnym pod adresem www.movear.pl.

 

§ 4. Wyniki konkursu

1. Po okresie trwania konkursu Nagrodę Główną otrzyma autor postu z największą ilością polubień.

2. Zwycięzca zostanie ogłaszany na profilu społecznościowym moVear na portalu Facebook.

3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, pseudonimu oraz nadesłanej odpowiedzi na profilach społecznościowych moVear – na Facebooku i Instagramie.

4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami za pośrednictwem wybranego przez Uczestnika Serwisu społecznościowego w celu potwierdzenia sposobu odebrania nagrody oraz podania adresu mailowego w celu prowadzenia korespondencji z Organizatorem.

5. Nagrody będą przesłane Zwycięzcom Konkursu poprzez nadanie przesyłki kurierskiej na podany przez niego adres, w terminie 31 dni roboczych od dnia przyznania nagrody. Koszty przesyłki pokrywa Organizator.

6. W przypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie odbierze nagrody w terminie 14 dni od dnia wysłania nagrody (nie odbierze przesyłki wysłanej pod wskazany przez niego adres), prawo do nagrody wygaśnie.

7. Podanie przez Zwycięzcę Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania nagrody i wygaśnięcie prawa do nagrody.

8. Z chwilą wydania nagrody Uczestnikowi, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej pracy Uczestnika z zastrzeżeniem par. 2 ust. 4, 5. na następujących polach eksploatacji:

a) wykorzystania na kanałach social media należących do Organizatora

b) w materiałach mailingowych do bazy klientów Organizatora

9. Nagrodzony uczestnik nie może wymienić voucherów na równowartość w gotówce.

10. W przypadku nie wydania wszystkich nagród, w szczególności z powodu wpłynięcia mniejszej liczby zgłoszeń, rezygnacji uczestnika z przyjęcia nagrody albo niemożliwości skontaktowania się z uczestnikiem, niewydane nagrody pozostaną do dyspozycji Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji, co do sposobu wykorzystania niewydanych nagród.

 

 § 5. Dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) – Organizator

2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia Konkursu.

3. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia nagrody.

4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

 

§ 6. Regulamin

1. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. W razie jakichkolwiek rozbieżności, decydujące znaczenie ma treść Regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz okresu obowiązywania Konkursu bez uszczuplenia praw nabytych przez klientów przed dniem dokonania zmiany. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora: www.movear.pl

4. Wszelkie pytania Uczestnik może kierować na adres mailowy: sklep@movear.pl

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 859 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-11
Towar bardzo dobry. Realizacja błyskawiczna.Polecam
2024-06-09
Jakość na najwyższym poziomie kaletniczym. Polecam
pixel